Đối tượng tham gia BHYT trong tỉnh năm 2019

01/12/2018 12:12 PM


BHXH VIỆT NAM
BHXH TỈNH LÀO CAI
 
 
DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN ĐĂNG KÝ KCB BAN ĐẦU NĂM 2018
(Kèm theo Công văn số 1115/BHXH-QLT ngày 27/11/2018 của BHXH tỉnh Lào Cai)