Đối tượng tham gia BHYT ngoại tỉnh năm 2020

25/11/2019 09:30 AM


THÔNG BÁO CÁC CƠ SỞ KCB BHYT NHẬN ĐĂNG KÝ KCB BAN ĐẦU CHO ĐỐI TƯỢNG NGOẠI TỈNH NĂM 2020

(Kèm theo văn bản số 1074/BHXH-GĐBHYT ngày 22/11/2019; văn bản số 1203/BHXH-GĐBHYT ngày 27/12/2019; Văn bản số 188/BHXH-GĐBHYT ngày 12/03/2020 của BHXH tỉnh Lào Cai)