Đối tượng tham gia BHYT trong tỉnh năm 2020

05/12/2019 09:20 AM


THÔNG BÁO CÁC CƠ SỞ NHẬN ĐĂNG KÝ KCB BHYT BAN ĐẦU NĂM 2020 CỦA NGƯỜI THAM GIA BHYT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

(Kèm theo Văn bản số 1119/BHXH-QLT ngày 04/12/2019; Văn bản số 1221/BHXH-QLT ngày 31/12/2019 của BHXH tỉnh Lào Cai)