Quyết định số 929/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam: Về việc công bố TTHC thay thế trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

17/08/2018 10:12 PM


(Ban hành kèm theo Quyết định số 929/QĐ-BHXH
ngày 26 tháng 7  năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)