Quyết định số 39/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam: Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

07/09/2018 08:31 PM


(Ban hành kèm theo Quyết định Số 39/QĐ-BHXH
ngày 09 tháng 01  năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)