Giới thiệu Lãnh đạo BHXH tỉnh Lào Cai

27/08/2020 08:03 AM


1. Ông Đường Minh Tấn
          Chức vụ: Giám đốc
          Phân công nhiệm vụ:

- Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm toàn diện về mọi hoạt động của Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai theo quy định của pháp luật, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực công tác: Tổ chức cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng; thi đua, khen thưởng; kỷ luật; cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng; quy chế dân chủ; bảo vệ chính trị nội bộ; Văn phòng (pháp chế, tổng hợp, quản trị hành chính, văn thư, lưu trữ); tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính; đối ngoại; xây dựng cơ bản; kế hoạch tài chính; thanh tra – kiểm tra; tiếp dân; Giải quyết kiến nghị, khiếu nại tố cáo của các tổ chức, cá nhân đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi phụ trách và khi vượt quá thẩm quyền giải quyết của các Phó Giám đốc.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức Cán bộ, phòng Kế hoạch - Tài chính, phòng Thanh tra - Kiểm tra; Văn phòng và BHXH các huyện: Bát Xát, Bảo Thắng, Bảo Yên.

- Là người phát ngôn và cung cấp các thông tin của BHXH tỉnh Lào Cai.

2. Ông Trần Hồng Sơn

          Chức vụ: Phó Giám đốc BHXH tỉnh

          Phân công nhiệm vụ:

          - Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giám định bảo hiểm y tế; Chế độ bảo hiểm xã hội; công nghệ thông tin; công tác quân sự - tự vệ; Vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Giám định BHYT; phòng Chế độ BHXH; phòng Công nghệ thông tin, BHXH thị xã Sa Pa và BHXH huyện Mường Khương.

- Thường trực đơn vị khi Giám đốc đi công tác vắng.

- Ký thay chủ tài khoản cấp II khi được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

3. Ông Nguyễn Tuấn Anh,

          Chức vụ: Phó Giám đốc BHXH tỉnh

          Phân công nhiệm vụ:

- Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Thu BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; Truyền thông và phát triển đối tượng; Dân vận; Trang thông tin điện tử BHXH tỉnh.

 - Phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý Thu; Phòng Cấp sổ, thẻ; Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng; BHXH các huyện: Bắc Hà, Si Ma Cai, Văn Bàn.

- Trưởng ban chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.

- Quản lý điều hành đơn vị khi được ủy quyền.

- Ký thay chủ tài khoản cấp II khi được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

Ban biên tập