PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

PHÒNG QUẢN LÝ THU

PHÒNG CẤP SỔ, THẺ

PHÒNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI

PHÒNG GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ

PHÒNG TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

PHÒNG THANH TRA – KIỂM TRA

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

PHÒNG KHAI THÁC VÀ THU NỢ