Chức năng, nhiệm vụ của BHXH tỉnh Lào Cai

18/10/2012 09:15 PM


Chức năng, nhiệm vụ của BHXH tỉnh Lào Cai

1. Vị trí và chức năng của BHXH tỉnh : 
1.1. Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có chức năng giúp Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện; bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm y tế tự nguyện; tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ: bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm y tế tự nguyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo quy định của pháp luật và quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
1.2. Bảo hiểm xã hội tỉnh chịu sự quản lý trực tiếp toàn diện của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và chịu sự quản lý hành chính của Nhà nước của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai.
1.3. Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai:
2.1. Trình Tổng Giám đốc kế hoạch dài hạn, năm năm, hằng năm về hoạt động của Bảo hiểm xã hội tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2.2. Tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
 2.3. Tổ chức khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
2.4. Tổ chức cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
2.5. Tổ chức thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, người sử dụng lao động và cá nhân theo quy định của pháp luật.
2.6. Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
2.7. Tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật; tổ chức quản lý đối tượng thụ hưởng; theo dõi việc thay đổi địa chỉ, danh sách tăng, giảm đối tượng hưởng chế độ trong quá trình chi trả.
2.8. Tổ chức thu bảo hiểm thất nghiệp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, người sử dụng lao động và người lao động; tổ chức chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề, hỗ trợ tìm việc làm, đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
2.9. Tổ chức ký hợp đồng, giám sát thực hiện hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật và giám sát việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, bảo vệ quyền lợi người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế và chống lạm dụng; giới thiệu người lao động đi giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng Giám định y khoa theo quy định của pháp luật.
2.10. Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ các đối tượng tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
2.11. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí; thực hiện chế độ kế toán, thống kê theo quy định của pháp luật và quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
2.12. Chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân làm đại lý do Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
2.13. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động. cá nhân, cơ sở khám chữa bệnh; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý những hành vi vi pham pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
2.14. Giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật; từ chối việc đóng và yêu cầu chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không đúng quy định của pháp luật.
2.15. Tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; thực hiện cơ chế một cửa liên thong trong giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội các huyện.
2.16. Tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho công chức, viên chức thuộc bảo hiểm xâ hội tỉnh; tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
2.17. Tổ chức nghiên cứu ứng dụng khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động bảo hiểm xã hội tỉnh.
2.18. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội ở địa phương, với các bên tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
2.19. Phối hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc kiểm tra, thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; kiến nghị kiểm tra, thanh tra các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động và các cá nhân trong việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
2.20. Đề xuất, kiến nghị với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, với cơ quan có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
2.21. Quản lý tổ chức công chức, viên chức, tài chính và tài sản theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và quy định của pháp luật.
2.22. Thực hiện chế độ cung cấp thông tin theo quy địn của pháp luật và quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; thực hiện chế độ báo cáo với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, với Ủy ban Nhân dân tỉnh và cơ quan có thẩm quyền ở địa phương theo quy định.