Nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của hệ thống Đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Lào Cai

13/02/2020 11:07 AM


Trong thời gian qua, công tác phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện thông qua hệ thống đại lý thu là một trong những giải pháp hết sức quan trọng để tuyên truyền, giúp người dân nhận thức được tầm quan trọng và quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT, thúc đẩy quá trình vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về BHXH tự nguyện, BHYT trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Trong năm 2019, BHXH tỉnh Lào Cai đã triển khai 03 loại hình Đại lý thu BHXH, BHYT (Bưu điện, UBND cấp xã, Tổ chức đoàn thể) với 49 đại lý thu, tổng số điểm thu là 236, tổng số nhân viên đại lý thu là 312 người. Trong đó BHXH tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tổ chức 149 Hội nghị với 11.421 người tham dự, tổ chức 11 đợt ra quân tuyên truyền tư vấn tại gia đình, phát triển được 2.271 người tham gia BHXH tự nguyện. Tổng số người tham gia BHXH tự nguyện đến 31/12/2019 là 4.240 người, đạt 102,4%  kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 2.277 người so với năm 2018.

Chương trình ra quân tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện

Phát huy những hiệu quả đã đạt được, trong năm 2020, BHXH tỉnh Lào Cai tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển cũng như nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT góp phần hoàn thành chỉ tiêu về số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT của tỉnh Lào Cai năm 2020:

- Căn cứ chỉ tiêu BHXH tự nguyện được UBND tỉnh và BHXH Việt Nam giao, BHXH tỉnh Lào Cai đã giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cho Đại lý thu Bưu điện, trong đó, kế hoạch khai thác, phát triển đối tượng tham gia mới thông qua hội nghị tuyên truyền trực tiếp năm 2020 là 1.600 người.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tập trung vào các nhóm đối tượng có tiềm năng tham gia. Biên soạn nội dung chủ yếu ngắn gọn, dễ nhớ, tập trung vào đối tượng tham gia, mức đóng, mức hưởng chế độ hưu, các trường hợp được hoàn trả tiền đóng BHXH, mức hỗ trợ đóng BHXH từ ngân sách nhà nước, có ví dụ minh họa, không nêu và trích dẫn cụ thể các điều khoản của các văn bản Nhà nước quy định về lĩnh vực BHXH tự nguyện (vì đối tượng khó nhớ các điều khoản cụ thể)

- Làm tốt công tác phối hợp với các sở ngành thuộc tỉnh, UBND và các cơ quan đơn vị thuộc huyện, UBND cấp xã, các tổ chức đoàn thể cấp xã trong công tác tuyên truyền, lựa chọn đối tượng lập danh sách đối tượng vận động tham gia BHXH tự nguyện.

- Kết hợp việc vận động đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thông qua hình thức  hội nghị và tổ chức ra quân tuyên truyền, tư vấn thu trực tiếp tại từng hộ gia đình là 2 giải pháp có hiệu quả cao so với các phương thức vận động khác.

- Thực hiện rà soát hệ thống Đại lý thu BHXH, BHYT, nhân viên đại lý thu; tổ chức đào tạo và đào tạo lại nhân viên đại lý thu để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đặc biệt là đội ngũ đại lý thu của Bưu điện, bố trí mỗi cán bộ của cơ quan BHXH đi tuyên truyền kèm với 1 cán bộ của Bưu điện để đào tạo, hướng dẫn trực tiếp cho đại lý thu Bưu điện nắm chắc về chế độ chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, để làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn cho người dân tại cơ sở tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Hằng Nga