Bảo hiểm xã hội tỉnh nhà

17/01/2020 09:43 AM


“Biết ơn Bảo hiểm tỉnh nhà

Lần đầu tôi đến ngỡ là thân quen

Một lời cháu, hai lời em

Để người chờ đợi tiếp thêm lửa hồng

Giúp người bệnh khỏi trông mong

Người chờ, người đợi như không muốn về”

 

Trần Viễn