Lào Cai: Ban hành văn bản chỉ đạo về việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

28/11/2019 03:08 PM


Trong thời gian gần đây, tình trạng trốn đóng, nợ đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) diễn ra ở nhiều doanh nghiệp, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động, tiềm ẩn nguy cơ bất ổn xã hội. Để tăng cường các biện pháp xử lý và hạn chế tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo đảm quyền lợi cho người lao động, đảm bảo công tác an sinh xã hội, vừa qua, Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 5517/BCĐ ngày 22/11/2019 về việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Theo đó Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tỉnh Lào Cai yêu cầu:

Các sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực BHXH, BHYT trên địa bàn theo phân cấp quản lý; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền BHXH, BHYT. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách Pháp luật về BHXH, BHYT để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cấp huyện để triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.

Giao BHXH tỉnh trủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thuế tỉnh, Bưu điện tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành lập Tổ công tác tiến hành kiểm tra, rà soát việc chấp hành quy định pháp luật về thực hiện chính sách BHXH, BHYT của các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh; xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT đến người lao động; nghiêm túc thực hiện việc đóng, nộp BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp theo quy định của Pháp luật.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh là thành viên Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tỉnh Lào Cai; UBND các huyện, thành phố báo cáo tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT về Thường trực Ban Chỉ đạo theo quy định.

Hằng Nga