Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH BIỂU MẪU (46)
Trích yếu: Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Ngày ban hành:
26/06/2020
Ngày có hiệu lực:
26/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn lập biên bản giao nhận (Mẫu 02-TS)
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
01/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Biên bản giao nhận
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
01/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách thành viên hộ gia đình báo giảm khai tử (Mẫu 01-TS)
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
01/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách thành viên hộ gia đình báo giảm khai tử
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
01/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn lập tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS)
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
01/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Đơn vị tham gia, điều chỉnh bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
01/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn lập danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS)
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
01/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực