Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Mẫu biểu khác (6)
Trích yếu: Hướng dẫn lập biên bản giao nhận (Mẫu 02-TS)
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
01/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Biên bản giao nhận
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
01/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách thành viên hộ gia đình báo giảm khai tử (Mẫu 01-TS)
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
01/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách thành viên hộ gia đình báo giảm khai tử
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
01/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Bảng kê chi tiết hồ sơ nộp qua dịch vụ Bưu chính
Ngày ban hành:
13/10/2015
Ngày có hiệu lực:
13/10/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Giao nhận hồ sơ bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
13/10/2015
Ngày có hiệu lực:
13/10/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực