Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH BIỂU MẪU (38)
Trích yếu: Mẫu D01-TS
Ngày ban hành:
14/04/2017
Ngày có hiệu lực:
14/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Bảng kê chi tiết hồ sơ nộp qua dịch vụ Bưu chính
Ngày ban hành:
13/10/2015
Ngày có hiệu lực:
13/10/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Giao nhận hồ sơ bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
13/10/2015
Ngày có hiệu lực:
13/10/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu D05-TS
Ngày ban hành:
14/04/2017
Ngày có hiệu lực:
14/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ, ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe
Ngày ban hành:
31/01/2019
Ngày có hiệu lực:
31/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu C13-TS
Ngày ban hành:
01/04/2017
Ngày có hiệu lực:
01/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực