Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (257)
Trích yếu: Công văn về việc hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc BHYT theo Thông tư số 40/2014/TT-BYT
Ngày ban hành:
29/12/2014
Ngày có hiệu lực:
29/12/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Ban hanh Quy định công tác kiểm tra của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
22/11/2011
Ngày có hiệu lực:
22/11/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành quy định về công tác lưu trữ của hệ thống BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
28/10/2013
Ngày có hiệu lực:
28/10/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành quy trình về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Ngày ban hành:
14/04/2015
Ngày có hiệu lực:
14/04/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc giao dịch hồ sơ đóng BHXH, BHYT qua mạng internet
Ngày ban hành:
31/12/2014
Ngày có hiệu lực:
31/12/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc đơn giản thủ tục tham gia BHYT theo hộ gia đình
Ngày ban hành:
08/06/2015
Ngày có hiệu lực:
08/06/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn hướng dẫn một số nội dung về thu BHYT
Ngày ban hành:
12/03/2015
Ngày có hiệu lực:
12/03/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1018/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
31/10/2014
Ngày có hiệu lực:
31/10/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực