Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bảo hiểm xã hội (49)
Trích yếu: Thông tư sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh
Ngày ban hành:
29/12/2017
Ngày có hiệu lực:
29/12/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Ngày ban hành:
07/12/2017
Ngày có hiệu lực:
07/12/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị Quyết về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
29/11/2017
Ngày có hiệu lực:
29/11/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Ngày ban hành:
30/06/2017
Ngày có hiệu lực:
30/06/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định của Thủ Tướng phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộcthieeurr số và miền núi giai đoạn 2016-2020
Ngày ban hành:
28/04/2017
Ngày có hiệu lực:
28/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định của Thủ Tướng Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017
Ngày ban hành:
09/06/2017
Ngày có hiệu lực:
09/06/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ tài chính cho các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khắn
Ngày ban hành:
13/06/2017
Ngày có hiệu lực:
13/06/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Ngày ban hành:
24/04/2017
Ngày có hiệu lực:
24/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực