Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bảo hiểm xã hội (51)
Trích yếu: Thông tư hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ tài chính cho các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khắn
Ngày ban hành:
13/06/2017
Ngày có hiệu lực:
13/06/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Ngày ban hành:
24/04/2017
Ngày có hiệu lực:
24/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Ngày ban hành:
14/04/2017
Ngày có hiệu lực:
14/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ
Ngày ban hành:
30/12/2016
Ngày có hiệu lực:
30/12/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Dạnh mục bệnh cần chữa trị dài ngày
Ngày ban hành:
30/12/2016
Ngày có hiệu lực:
30/12/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư của Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
15/05/2016
Ngày có hiệu lực:
15/05/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn của Bộ Y tế về việc thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở
Ngày ban hành:
19/07/2016
Ngày có hiệu lực:
19/07/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế
Ngày ban hành:
12/05/2016
Ngày có hiệu lực:
12/05/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực