Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bảo hiểm y tế (92)
Trích yếu: Quyết định về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
03/11/2015
Ngày có hiệu lực:
03/11/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Ban hành Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
09/09/2015
Ngày có hiệu lực:
09/09/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp với nhà giáo đã nghỉ hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
29/10/2013
Ngày có hiệu lực:
29/10/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn hướng dẫn thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành:
14/11/2013
Ngày có hiệu lực:
14/11/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn hướng dẫn giải quyết hưởng một số chế độ BHXH kể từ ngày 01/7/2013
Ngày ban hành:
06/11/2013
Ngày có hiệu lực:
06/11/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13
Ngày ban hành:
23/04/2013
Ngày có hiệu lực:
23/04/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn hướng dẫn bổ sung về đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
28/09/2011
Ngày có hiệu lực:
28/09/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn hướng dẫn thực hiện trợ cấp hàng tháng theo QĐ số 613/QĐ-TTg đối với người đã hết thời hạn hưởng MSLĐ hàng tháng
Ngày ban hành:
09/07/2010
Ngày có hiệu lực:
09/07/2010
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực