Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Chế độ chính sách (78)
Trích yếu: Thông báo về việc chuyển trụ sở làm việc
Ngày ban hành:
07/08/2017
Ngày có hiệu lực:
07/08/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016-2020 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành:
14/07/2017
Ngày có hiệu lực:
14/07/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc trao đổi thông tin qua hộp thư điện tử công vụ
Ngày ban hành:
06/07/2017
Ngày có hiệu lực:
06/07/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành Nội quy tiếp công dân của Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành:
11/08/2016
Ngày có hiệu lực:
11/08/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc mức đóng vào quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN và thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở mới
Ngày ban hành:
06/06/2017
Ngày có hiệu lực:
06/06/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc phát sóng các chương trình tuyên truyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
17/05/2017
Ngày có hiệu lực:
17/05/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc khóa dữ liệu điện tử KCB BHYT trên Hệ thống thông tin giám định BHYT
Ngày ban hành:
29/03/2017
Ngày có hiệu lực:
29/03/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Ban hành Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ
Ngày ban hành:
30/03/2017
Ngày có hiệu lực:
30/03/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực