Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thủ tục hành chính (30)
Trích yếu: Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành:
08/12/2015
Ngày có hiệu lực:
08/12/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc công bố 02 thủ tục hành chính liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Ngày ban hành:
04/12/2015
Ngày có hiệu lực:
04/12/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo; Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo khảo sát, điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo và Điều tra, lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT năm 2015
Ngày ban hành:
16/10/2015
Ngày có hiệu lực:
16/10/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch rà soát, thống kê, lập danh sách đối tượng được cấp thẻ Bảo hiểm y tế năm 2016
Ngày ban hành:
06/10/2015
Ngày có hiệu lực:
06/10/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành:
12/12/2014
Ngày có hiệu lực:
12/12/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc hướng dẫn một số điều trong Quyết định 84/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành:
09/04/2015
Ngày có hiệu lực:
09/04/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn hướng dẫn liên ngành về việc cấp phát, quản lý thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi
Ngày ban hành:
27/08/2010
Ngày có hiệu lực:
27/08/2010
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn hướng dẫn liên ngành về triển khai BHYT học sinh, sinh viên
Ngày ban hành:
20/10/2009
Ngày có hiệu lực:
20/10/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực